Status & Plans within CARA
Status: operational -- SPARO installed
2000 -- CMB polarization, SPARO
2001 -- ACBAR, SPARO(?)